Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na rok 2021/2022

W Gminie Krapkowice zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.  W dniu 28 kwietnia 2021 r.  zostały podane do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W wyniku pierwszej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przyjęto 165 dzieci z Gminy Krapkowice.

Jeżeli w wyniku rekrutacji dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola, Burmistrz Krapkowic - zgodnie z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) jest zobowiązany pisemnie, przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać inne przedszkole publiczne, które może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola, do którego ubiegali się rodzice. Przy wskazywaniu przedszkola brane jest również pod uwagę jak najbliższe położenie przedszkola, które wskazali rodzice w pierwszej rekrutacji. 

W kolejnym etapie w przypadku gdy w  przedszkolach nadal będą wolne miejsca, w gminie Krapkowice zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.  

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli trwać będzie
od dnia 2 sierpnia do dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

W dniach 2-6 sierpnia 2021 r. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas
na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka.

Do dnia 13 sierpnia 2021 r. w przedszkolach odbywać się będą posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych.
W dniu 16 sierpnia 2021 r.  w przedszkolach będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W terminie od 17-20 sierpnia 2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas
na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

W dniu 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.00 znane będą listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkoli.

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona w formie elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek poprzez stronę Internetową: http://krapkowice.przedszkola.vnabor.pl według następującej kolejności:

 

 • wpisują dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybierają z listy maksymalnie 3 placówki,
 • tworzą listę preferencji – ustalając kolejność przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najbardziej preferowany, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
 • zaznaczają kryteria, które dziecko spełnia,
 • drukują wniosek z załącznikami, dołączają wymagane dokumenty i oświadczenia, podpisują i składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Druki oświadczeń dla Rodziców, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli.

 

Na kolejność przyjęć dzieci nie mają wpływu:  data wypełnienia wniosku w systemie informatycznym oraz data wydrukowania wniosku, ani data złożenia wniosku w placówce.

 

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

 • obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt;
 • lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 • lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt;
 • rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt;
 • rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt;