Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja na rok 2020/2021

Nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
w Gminie Krapkowice rozpoczyna się 20 lutego 2020 r.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 03 lutego do 10 lutego 2020 r.

Terminy rekrutacji 

W dniach 20 lutego do 2 marca 2020 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają czas na złożenie wniosku do przedszkola o przyjęcie dziecka. Do 18 marca 2020 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach. W dniu  19 marca 2020 r. w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
W terminie od 20 marca  do 27 marca 2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. W dniu 31 marca 2020 r.  o godzinie 12.00 znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli trwać będzie od 25 maja do 29 maja 2020 roku.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

 1. obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt;
 3. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 4. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt;
 5. rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt;
 6. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu na terenie gminy Krapkowice. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola. Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech przedszkoli. W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do więcej niż jednego przedszkola, do każdego przedszkola należy złożyć osobny wniosek.

Pobierz:

PDFUchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.pdf
PDFWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie określenia terminów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice na rok szkolny 2020- 2021.pdf